Integritetspolicy

Fastighets AB Floretten (Floretten) vill med denna integritetspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur bolaget Fastighets AB Floretten (”Floretten”), org. nr 556557-6732, adress, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Floretten tillhandahåller tjänster och erbjudanden, serviceärenden och övrig kontakt med Floretten. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Fastighets AB Floretten är personuppgiftsansvarig för de uppgifter företaget samlar in.

3. När behandlar vi personuppgifter?

3.1 För att kunna nyttja våra tjänster eller kontakta oss för service eller information, måste vi samla in och behandla personuppgifter.
3.2 Floretten samlar in och behandlar personuppgifter när man kontaktar Floretten, besöker Florettens webbplats eller på annat sätt har kontakt med Floretten. Informationen som samlas in vid dessa tillfällen krävs för att Floretten ska kunna tillhandahålla tjänster och erbjudanden.
3.3 Fastighets AB Floretten behandlar även personuppgifter för bland andra hyresgäster, registrerade i intressekö för bostad, arbetssökande och medarbetare. Fastighets AB Floretten behandlar personuppgifter med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

4.1 För dig som är hyresgäst till Floretten
De personuppgifter Floretten samlar in och behandlar i egenskap av hyresgäst är:

 • namn

 • adress

 • telefonnummer

 • e-post

 • personnummer i de fall du har avtal som privatperson

5. Varför behandlar vi hyresgästers personuppgifter?

5.1 För dig som är hyresgäst till Floretten
Floretten behandlar personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Florettens hyresgästers personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot hyresgästen.

 • Hantera hyresgästförhållandet och erbjuda våra tjänster.

 • Möjliggöra allmän hyresgästvård och hyresgästservice.

 • Ge relevant information.

 • Förbättra våra hyresgästerbjudanden, till exempel utveckling av tjänster och funktioner.

 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 • Kreditupplysning.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och hyresgästanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av hyresgästens personuppgifter

6.1 Floretten baserar behandlingen av hyresgästens personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat hyresgästens personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som hyresgäst. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även hyresgästens interaktion med Floretten samt hyresgästens intresse av våra erbjudanden och tjänster för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla erbjudanden.

6.3 I vissa fall kan Floretten ha en rättslig förpliktelse att behandla hyresgästens personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål: För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster

Rättslig grund: Fullföljande av avtal

Kategori av personuppgifter: Namn, adress, tel.nummer, e-post, i vissa fall personnummer

Lagringstid: Under den tid vi har ett hyresförhållande

Ändamål: För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Kategori av personuppgifter: Namn, adress, tel.nummer, e-post, i vissa fall personnummer

Lagringstid: Så länge Floretten är skyldig att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

8. Hur länge sparar vi uppgifter?

8.1 Hyresgästens personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Floretten kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Florettens rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Floretten kan komma att lämna ut hyresgästens personuppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners och myndigheter.

9.2 Tredje part som Floretten lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en hyresgäst får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Florettens avtal med dig som hyresgäst.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Floretten om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Florettens rättsliga intressen.

9.4 Vi kommer inte att sälja hyresgästens personuppgifter till tredje part.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Floretten kan ändra sin integritetspolicy varvid den presenteras här.

11. Skyddet av hyresgästens personuppgifter

Hyresgästen ska alltid kunna känna sig trygg när vederbörande lämnar sina personuppgifter till oss. Floretten har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda hyresgästens personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om hyresgäster i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 Floretten ansvarar för att hyresgästens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Floretten kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Hyresgästen har rätt att begära

 • Tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att hyresgästen har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende hyresgästens personuppgifter.

 • Rättelse av hyresgästens personuppgifter. Vi kommer på begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar.

 • Begränsning av behandling. Det innebär att hyresgästens personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

 • Radering av hyresgästens personuppgifter. Det innebär att hyresgästen har rätt att begära att hyresgästens personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

12.4 Floretten kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter sker.

12.5 Hyresgästen har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra hyresgästens personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Hyresgästen har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om hyresgästen invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än hyresgästens intressen.

12.7 Hyresgästen har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av hyresgästens personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har frågor som relaterar till denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter vänligen kontakta info@floretten.se